?rtibat

Herhangi bir sorunuz, talebiniz veya ?neriniz var m?? Lütfen bunlarla ilgili bizimle irtibata ge?mekten ?ekinmeyin. Yard?mc? olmaktan mutluluk duyar?z. Lütfen a??lan menüden bir kategori se?in, b?ylece sorunuzu do?ru ki?iye y?neltebiliriz.

Ki?isel verilerinizi sadece bu talebin i?lenmesi veya cevaplanmas? için kullan?yoruz. Verileriniz bu amaçla gerekti?inde ba?ka Heraeus ?irketlerine de gönderilir. Veriler bunun haricinde üçüncü ?ah?slara verilmez, yay?nlanmaz veya ba?ka amaçlar için kullan?lmaz. Veri i?lenmesi hakk?ndaki detaylar? gizlilik politikam?zdan ö?renebilirsiniz.

* Y?ld?z i?aretiyle i?aretlenen alanlar zorunlu alanlard?r.